Mavi Karanlık Vedat Türkali
 • Title: Mavi Karanlık
 • Author: Vedat Türkali
 • ISBN: 2789785837114
 • Page: 497
 • Format: Paperback
 • Mavi Karanlık Vedat Türkali Mavi Karanl k Zaman Eyl l Darbesi ncesinin minyat r kaotik i sava y llar Yer BodrumKi iler Ayd nlarOlaylar n eksenini doktora rencisi Nergis in l mle tehdit edilen sevgilisi fizik asistan Korhan l mden k
  Zaman 12 Eyl l 1980 Darbesi ncesinin minyat r, kaotik i sava y llar.Yer BodrumKi iler Ayd nlarOlaylar n eksenini, doktora rencisi Nergis in l mle tehdit edilen sevgilisi, fizik asistan Korhan l mden kurtarmak i in Bodrum a getirili i, orada eski sevgilisi zg r le kar la mas olu turuyor Nergis Korhan, Nergis zg r ili kisinin evresinde, lkenin i Zaman 12 Eyl l 1980 Darbesi ncesinin minyat r, kaotik i sava y llar.Yer BodrumKi iler Ayd nlarOlaylar n eksenini, doktora rencisi Nergis in l mle tehdit edilen sevgilisi, fizik asistan Korhan l mden kurtarmak i in Bodrum a getirili i, orada eski sevgilisi zg r le kar la mas olu turuyor Nergis Korhan, Nergis zg r ili kisinin evresinde, lkenin i inde bulundu u durum, ter r n t rman , Bodrum daki ya ay ele al n yor l m n kol gezdi i bir d nemde her s n ftan ayd n n topland Bodrum s na yle iziliyor Tabaklarla, i ki i eleriyle donanm masalardaki arkeolog, gazeteci, yazar, retmen, doktor, mimar, hukuk u, radyocu, televizyoncu, b y k kent sosyetelerinden kad nl erkeli bilinen y zler, t rk l , kahkahal , g l c kl , konu mal , alkol kokulu, sigara dumanl bir ortal kta karman orman Mavi Karanl k , Korhan la zg r aras nda bocalayan Nergis in sevdas ekseninde as l, ayd nlarla halk aras ndaki ili ki ve eli kinin hesapla mas n n sergilendi i, bug n de g ncelli ini yitirmemi bir romand r.
  • [ð Mavi Karanlık || ↠ PDF Read by ☆ Vedat Türkali]
   497 Vedat Türkali
  • thumbnail Title: [ð Mavi Karanlık || ↠ PDF Read by ☆ Vedat Türkali]
   Posted by:Vedat Türkali
   Published :2020-05-03T03:39:32+00:00

  About Vedat Türkali


  1. 1919 y l nda Samsun da do an Vedat T rkali, y ksek renimini stanbul niversitesi T rkoloji B l m nde tamamlad Maltepe ve Kuleli askeri liselerinde edebiyat retmenli i yapt 1951 de siyasal eylemlerde bulunmakla su lanarak tutukland Askeri mahkeme taraf ndan dokuz y l hapis cezas na arpt r ld Yedi y l sonra ko ullu olarak serbest b rak ld.Vedat T rkali 1944 1950 y llar aras ndaki a r bask d neminde devrimci sanat evrelerinde elden ele gizlice dola t r lan iirleriyle, zellikle stanbul iiri ile tan nd iir u ra n hapishane y llar nda da s rd rd 1958 y l nda tahliye olduktan sonra sinema alan nda al t 40 n zerinde senaryo yazd ve filmin y netmenli ini yapt Yazd d rt tiyatro oyunu, ulusal gelenek ve de erlere dayanan zg n, nc nitelikler ta r T rk lerle i lenmi epik yap daki 141 Basamak, 1970 de Ankara da sergilendi Ayn zellikteki Bu l Kalkacak, 1976 y l nda stanbul Belediyesi ehir Tiyatrosu nda sergilenirken yasakland Dallar Ye il Olmal , 1985 te yay mland Yazd son tiyatro oyunu olan eytan n Ka k Oyunlar 2000 deprem konusunu i lemektedir.Vedat T rkali nin ilk roman Bir G n Tek Ba na, 1974 y l nda yay mland Ayd nlar aras hesapla maya dayanan umutsuz bir a k roman niteli indeki ikinci roman Mavi Karanl k 1983 tarihini ta r nc roman Ye il am Dedikleri T rkiye T rk roman nda bir d n m noktas olarak an lmaktad r 1990 da yay mlanan Tek Ki ilik l m, ger ek ki ilere ve ger ek olaylara dayal bir d nem roman d r Takip eden on y l boyunca T rkiye Kom nist Partisi nin tarihi niteli indeki, kinci D nya Sava d neminin siyasal yap s n n sergilendi i G ven adl iki ciltlik roman n kaleme ald roman 2005 te yay mland 2004 y l nda yay mlanan Kay p Romanlar adl roman ise 90 l y llar T rkiye sini, siyasi s rg nden lkesine d nen emekli bir doktorun g z nden anlat r Yalanc Tan klar Kahvesi 2009 , 12 Eyl l e giden s re te ge er 2014 te Ayr nt Yay nlar ndan kan Bitti Bitti Bitmedi adl roman nda ise T rkiye nin tart mal konular ndan olan Ermeni meselesini mercek alt na alm t r.Vedat T rkali nin d zyaz lar , s yle ileri, savunmalar T m Yaz lar Konu malar ad alt nda, 2001 ve 2014 te iki ayr cilt halinde yay mland Yazar n K rt sorunu ile ilgili yaz lar da zg rl k in K rt Yaz lar ad alt nda, 2002 ve 2014 te yine iki ayr cilt halinde yay mlanm t r.Vedat T rkali nin, ocuklu undan tutuklanma s recine kadarki ya am ndan kesitler i eren, Kom nist 2001 adl bir de an kitab bulunmaktad r Edebiyat n neredeyse b t n alanlar nda renler veren Vedat T rakli, 29 A ustos 2016 da hayat n kaybetti.


  282 Comments


  1. Bak Nergis ci im,dedi Korhan sevecen bir sesle.S zc klerle oynayarak z mlenebilecek eyler de il bunlar.Girece in kavgan n t r senin bilece in ey.Sonu gelmez kad nl k sorunlar yla u ra amam.E it olamay z seninle,g zeli birbirimizden st n yanlar m z var.Birlikte olabilirdik ancak,istemedinSana daha yak n birini ye ledin belki.Hakk n.Benim de yar n yap lacak bir d nya i im var.Yorgunum yi geceler diyerek ayr lan a k bir sevgiliden git gidebilirsen

   Reply

  2. g l n ac l k, ger ekleri saran bu uyu da t yordu.

   Reply

  3. Ne yapt msa O nun gibi olmak i in yapt m.Bo mu Hi de derinlere dalmam m oysa.Ba lar m beni Yazar n okudu um ilk kitab ama ok pi man oldum daha nce hi okumad ma Kitap ad n ger ekten ya at yor 80 ncesi lkemizde ya ananlar n kocamanl n , yal n bir yapmac ks zl kla bireyselle tirmi Anlat m muhte em Gereksiz iddialardan uzak, sade Karakterler gibi ki isel 3 ki i olarak anlat lm olmas na ra men bu kadar ki ilerin i ine alabilmesi ok etkiledi beni Bir ana bir ikincil ki i merkezli anlat m, ama i d nyal [...]

   Reply

  4. Seni ylesine insanl k d nda g r yorlar ki insan oldu unu kendine de, onlara da kan tlamak zorundas n

   Reply

  5. 70 li yillar toplumcu gercekci sol romanlarin donemiydi Sadece sistem siyaset degil, sol ve aydin elestirisi de yapan metinler yayimlandi Attila Ilhan, Vedat Turkali, Rifat Ilgaz vs bu donemin dikkat ceken yazarlari Mavi Karanlik bahsi gecen turde metinlerin gec donem orneklerinden Nergis ve babasi Muhtar in bakis acilarindan darbe oncesi insanlarin ruh hali ve toplumsal catismalar anlatiliyor Ama daha cok Bodrum da olan bitenden uzak olmayi tercih eden sozde aydinlarin kisisel sorunlarina odakl [...]

   Reply

  6. view spoiler D n ak am kitab bitirip, bu sabah Naz m Hikmet in u dizeleriyle kar la t m bir yerlerde ve Korhan la zde le tirdim ya amay ciddiye alacaks n, yani o derecede, ylesine ki, mesela, kollar n ba l arkadan, s rt n duvarda,yahut kocaman g zl klerin, beyaz g mle inle bir laboratuvarda insanlar i in lebileceksin, hem de y z n bile g rmedi in insanlar i in, hem de hi kimse seni buna zorlamam ken, hem de en g zel en ger ek eyin ya amak oldu unu bildi in halde Onunki kadar berrak bir zihne ve [...]

   Reply

  7. Bu okudu um nc Vedat T rkali roman Bir G n Tek Ba na en sevdi im romanlar aras ndad r, Kay p Romanlar beni o kadar etkilemedi ancak bu yazardan daha fazla eyler okumak istiyordum Mavi Karanl k bana biraz Bir G n Tek Ba na y hat rlatt Bodrum ve Bodrum sakinleri g z mde canland okuduk a Kesinlikle tavsiye ediyorum.

   Reply

  8. Yazar n okudu um 3 kitab ve bunu da di erleri gibi be endim Ama siyasi olaylar birbirine ba lamakta zorluk ekmem beni eksikli im mi yoksa kitaptan m kaynakl anlayamad m.A ka gelince bence insan n do as ndaki a ka ok g zel de inmi yazar Herkesin i inden bir a k ok fazla derinlere inmeden ,b y leyici a k olaylar na girmeden tam da hepimizin ya ad t rden

   Reply

  9. Nergis in a k geniyle 12 eyl l d nemini birebir ya at yor bize sn T rkali Bu kitapla Kos ad s n Bitez yal s n , Bodrumu seviyorsunuz T rkali nin b t n kitaplar okumaya de er.

   Reply

  10. Heavy subject, fluent language, easy reading Not recommended to read at depressed times.

   Reply

  11. One of the most memorable books I have read.

   Reply

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *